กิจกรรม ฝ่ายวิชาการ / กิจกรรมนักศึกษา

ประชาสัมพันธ์
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2563 รายงานตัวเข้าศึกษาระหว่างวันที่ 10-14 กุมภาพันธ์ 2563 ที่เวปไซด์ https://reg.kku.ac.th และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคาร หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ Moblle Banking
VDO Chanel