กิจกรรม ฝ่ายวิชาการ / กิจกรรมนักศึกษา

ประชาสัมพันธ์
แจ้งยกเลิกการสอบสัมภาษณ์ และแจ้งรายการที่ต้องตรวจร่างกาย ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2563 ปฏิบัติตามขั้นตอนการตรวจร่างกายได้ที่ หัวข้อข่าวด้านล่าง
VDO Chanel