ผู้บริหารฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงกมลวรรณ  เจนวิถีสุข

Associate Dean for Academic Affairs

Associate Professor  Kamonwan Jenwitheesuk, M.D., FRCST(plastic surgery)

ที่ปรึกษารองคณบดีฝ่ายวิชาการ

รองศาสตราจารย์สุรพล  วีระศิริ

Senior Consultant Associate Dean for Academic Affairs

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการด้านบัณฑิตศึกษาปรีคลินิก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ เหลื่อมหมื่นไวย์

Associate Dean for Academic Affairs

Assistant Professor Porntip  Laummaunwai, Ph.D.

อาจารย์นายแพทย์เก่งกาจ  วินัยโกศล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการด้านบัณฑิตศึกษาคลินิกและสารสนเท

Assistant Dean for Academic Affairs

Dr.Kengkart  Winaikosol, M.D., FRCST (plastic surgery)

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการด้านคลินิก

อาจารย์แพทย์หญิงพัชรีภรณ์  ตันมิ่ง

Assistant Dean for Academic Affairs

Dr.Patchareeporn Tanming, M.D., FRCST(Pediatric surgery)

 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการด้านคลินิก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จาริญญ์  จินดาประเสริฐ

Associate Dean for Academic Affairs 

Assistant Professor Jarin  Chindaprasirt, M.D.

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการด้านปรีคลินิก

อาจารย์แพทย์หญิงอิสราภรณ์  เทพวงษา

Assistant Dean for Academic Affairs

Dr. Isaraporn Thepwongsa, MD, MFM (clinical), PhD

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการด้านปรีคลินิก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยะดา  ปัญจรัก

Assistant Dean for Academic Affairs

Assistant Professor Wiyada  Punjaruk, M.D., Ph.D