รายวิชาเฉพาะที่ส่งเสริมสมรรถนะ สำหรับนักศึกษาแพทย์
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ) เปิดสอนปีการศึกษา 2564