• การรับเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี

⇒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

      การรับนักศึกษา

      จำนวนรับนิสิตนักศึกษาต่อปีการศึกษา 288 คน ตามโครงการต่าง ๆ ดังนี้

           1)    โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ และภาษาอังกฤษ (MDX)

          2)    โครงการผลิตแพทย์เพิ่มร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (MD02)

          3)    โครงการรับตรงโดยมหาวิทยาลัย (โควต้า 001) รับนักเรียนเรียนดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

          4)    โครงการรับร่วมกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)

          5)    โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD)

          6)    โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (Inclusive)

⇒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชนิทัศน์  คลิกอ่านรายละเอียด

⇒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค คลิกอ่านรายละเอียด

 

การรับเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา คลิกอ่านรายละเอียด