Tuzla Escort Hatay Escort Hatay Escort

ประกาศเรียกผู้สอบผ่านการคัดเลือกอันดับสำรองยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ รอบที่ 2 (2/1) ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ประเภทโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562 คณะ/สาขาวิชา 00307286201 : แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์

You are here:
Go to Top