ผลลัพธ์ทางการศึกษา (Learning outcome)

 

บัณฑิตจะต้องมีความสามารถและคุณสมบัติ

1. มีความรู้พื้นฐาน (Knowledge) ความรู้ดี

1.1 ความรู้ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์

1.2 ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

1.3 ความรู้ทางคลินิก

DSC_9206
27893_0

2.ทักษะวิชาชีพ (Professional skill) มีทักษะเด่น ประกอบด้วย

2.1 ทักษะทางคลินิก

2.2 ทักษะในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม และเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม

341835

3.มีความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) เป็นมืออาชีพประกอบด้วย

3.1 ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัย (สมอง)

3.2 เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม (ใจ)

3.3 ความสามารถในการสื่อสาร (ปาก)

3.4 ความสามารถในการพัฒนาตนเอง (ตนเอง)

3.5 ความสามารถในการทำงานเป็นทีม (ผู้อื่น)

341873
341901