ปณิธาณ

ก่อตั้งขึ้นเพื่อผลิตบัณฑิตสาขาแพทยศาสตร์ โดยเน้นด้านเวชปฏิบัติทั่วไปและสุขภาพชุมชน ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในการค้นคว้า วิจัยปัญหาด้านสุขภาพ

วิสัยทัศน์

โรงเรียนแพทย์ระดับโลกที่มีคุณค่าต่อสังคมไทยและมวลมนุษยชาติ

พันธกิจ

ผลิตบัณฑิตทางการแพทย์และสาธารณสุข

วิจัยและสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน

เป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล บริการวิชาการ/วิชาชีพ

*ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างสังคมให้เข้มแข็งและมีดุลยภาพ

บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

วัฒนธรรม และค่านิยมองค์กร

วัฒนธรรมองค์กร

ตรงเวลา สามัคคี มีคุณธรรม

 

ค่านิยมองค์กร : (ACT-SMART)

  1. Accountability  (โปร่งใส รับผิดชอบ )
  2. Customer Target  (มุ่งเน้นผุ้เีรียน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)
  3. Social responsibility  (รับผิดชอบต่อสังคม)
  4. Management by fact  (การบริหารจัดการด้วยข้อมูลจริง)
  5. Agility  (พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง)
  6. Research based  (มุ่งมั่นนวัตกรรมและวิจัย)
  7. Teamwork  (การทำงานเป็นทีม)

(ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2555)
ขอขอบคุณ : ข้อมูลจากงานนโยบายแผน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น