แจ้งการรับเอกสารเพิ่มเติมสำหรับผู้สมัครสอบที่ข้อมูลไม่สมบูรณ์ ได้จัดส่งทาง e- mail : meded@kku.ac.th ประกอบการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต การรับรอบที่ 2 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

You are here:
Go to Top