รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รอบที่ 1 Portfolio 24 พ.ย. - 1 ธ.ค. 66กิจกรรมฝ่ายวิชาการการรับบุคคลเข้าศึกษา

ฝ่ายวิชาการ

คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
: เวลาทำการ 08.00-16.30 น.
: meded@kku.ac.th
: 043363407