การทำสัญญาสำหรับนักศึกษาแพทย์ เพื่อวิชาชีพแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567 

ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงการโควตาพื้นที่ภาดตะวันออกเฉียงเหนือ (001)

  โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทกลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน

(CPIRD-Inclusive)