การทำสัญญานักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2566 โครงการโควตาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (001) โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนกลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (CPIRD-Inclusive)

Go to Top