ตามที่ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย กสพท นั้น ขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกดำเนินการยืนยันสิทธิ์และเข้ารับการตรวจร่างกายดังนี้

  • วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ยืนยันสิทธิ์และแจ้งข้อมูลการตรวจร่างกาย ทางผ่านระบบ  https://kku.world/h7n4s  (สามารถตรวจได้ทั้ง รพ.รัฐและ รพ.เอกชน)
  • –> ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการตรวจร่างกาย แบบฟอร์มรายงานการตรวจสุขภาพร่างกาย
  • — > วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ส่งผลการตรวจร่างกาย (รายละเอียดการตรวจร่างกายอยู่ด้านล่าง)

การเตรียมตัวก่อนตรวจร่างกาย ผู้มีสิทธิ์สอบไม่ต้อง งดน้ำ งดอาหาร และดื่มน้ำให้มาก

1. กรณี ประสงค์จะตรวจร่างกาย รพ.ศรีนครินทร์  ตรวจได้ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เท่านั้น ณ อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอนุสรณ์(สว.19) ชั้น 1

ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ ผ่าน link ระบบลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ ผ่าน link https://regist.md.kku.ac.th  ลดการใช้งานกระดาษ เอื้อความสะดวกแก่ผู้รับบริการ 

– ภายหลังการตรวจเสร็จแล้วไม่ต้องรอรับผลการตรวจร่างกาย โดยผลการตรวจ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะรวบรวมและแจ้งให้ทราบภายหลัง

 

2. กรณี ประสงค์จะตรวจร่างกาย รพ.อื่นๆ (ตรวจนอกเหนือ รพ.ศรีนครินทร์) ให้ตรวจได้ในวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565 และส่งผลตรวจ ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบ https://kku.world/shcp8   ในกรณี่ที่ได้ผลการตรวจไม่ครบให้กรอกเพิ่มในระบบนี้ได้อีกครั้ง

เนื่องจากสถานการณ์ในการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขอให้ผู้มีสิทธิ์ติดตามข้อมูลในการดำเนินการเพิ่มเติมอย่างใกล้ชิดที่เว็บไชด์ ฝ่ายวิชาการ https://acad.md.kku.ac.th หากผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ไม่สามารถดำเนินการทุกขั้นตอนตามกำหนดการที่ประกาศไว้นี้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะถือว่าสละสิทธิ์ในครั้งนี้

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

– งานเวชระเบียนและสถิติ / บริการเปิดสิทธิ์ โทร. 043-363103, 043-363551, 043-363729,043-363683

– ห้องตรวจร่างกาย สว.1 โทร. 043-366311-3

– ฝ่ายวิชาการ โทร. 043-363407

ดาวน์โหลดเอกสาร

Link เอกสารการตรวจร่างกาย

Link ยืนยันสิทธิ์และแจ้งข้อมูลการตรวจร่างกาย ทางผ่านระบบ  https://kku.world/h7n4s

Link ส่งผลการตรวจร่างกาย https://kku.world/shcp8