การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2567

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์  ดังนั้น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงกำหนดคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกแต่ละรอบและแต่ละโครงการในการสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2567 ตามรายละเอียดต่อไปนี้ (สำหรับรายละเอียด ระเบียบการและกำหนดการในการดำเนินการให้ติดตามที่เว็บไซต์  TCAS2567 หรือทางเว็บไซต์การรับบุคคลเข้าศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

Download/อ่านประกาศ

 
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานบริการการศึกษา
 เบอร์โทร : 043-363407 , 043-363429  (ในวันและเวลาราชการ)
 email : meded@kku.ac.th