เพื่อให้การดำเนินงานด้านการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ประจำปีการศึกษา 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 37 (1) มาตรา 40 และ 85 แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558  ประกอบด้วยคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 5161/2558 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน ดำเนินการสมัครสอบ MEQ สาหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 1) ดังนี้

 

1. หลักฐาน/เอกสารที่ใช้ในการสมัคร (รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)

1.1 สำเนาผลการสอบผ่านการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ขั้นตอนที่
1 และ 2

1.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

1.3 สำเนาปริญญาบัตร

1.4 สำเนาหนังสือรับรอง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่แพทยสภารับรอง

1.5 หนังสือรับรองการปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด
หรือเทียบเท่าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
6 เดือน ในสถาบันการแพทย์ต่างประเทศหรือในประเทศไทยที่แพทยสภารับรอง
โดยการปฏิบัติงานจะต้องเสร็จสิ้นก่อนการสมัครสอบ

1.6 เอกสารการลงทะเบียนเพื่อการสอบอัตนัยประยุกต์
(
MEQ) ประจำปี 2566  จาก ศรว. พร้อมลงลายมือชื่อ

1.7 สำเนาการโอนเงินค่าสมัครสอบ

 

2. กำหนดการสอบ วันที่ 14 มกราคม 2566

 3. การลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการสมัครสอบ MEQ    

         ผ่าน Website
www.cmathai.org ระหว่างวันที่
1-8 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

  4. ขั้นตอนการสมัครสอบกับสถาบัน

  การยืนยันการสมัครสอบ ผู้ที่ลงทะเบียนและได้สิทธิ์ที่นั่งสอบของ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ให้กรอกข้อมูลยืนยันการสมัครสอบให้สมบูรณ์ที่ https://kku.world/zooya หรือ Scan QR Code พร้อมแนบหลักฐาน การสมัครตาม ข้อ 1.1 -1.6 และหลักฐานการโอนค่าสมัครสอบ อัตราค่าสมัคร 5,000 บาท  ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 5513026684 ชื่อบัญชี “เงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์

แนบ ประกาศการสมัครสอบ MEQ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 1)