คณะแพทยศาสตร์ มข. จัดปฐมนิเทศรับเข้าศึกษาหลักสูตร 2 ปริญญาและทำสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์ฯ ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1

Go to Top