คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2568 เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ ดังนั้น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงกำหนดคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกแต่ละรอบและแต่ละโครงการ ในการสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2568 ตามรายละเอียดต่อไปนี้ (สำหรับรายละเอียด ระเบียบการและกำหนดการในการดำเนินการให้ติดตามที่เว็บไซต์ TCAS 2568 หรือทางเว็บไซต์ การรับบุคคลเข้าศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น https://admissions.kku.ac.th/ และทางเว็บไซต์ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://acad.md.kku.ac.th/

สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายวิชาการ โทร. 043-363407
email : meded@kku.ac.th