ตามที่ มหาวิหยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ (MDX) และโครงการผลิตแพทย์ เพิ่มร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (MD02)   บัดนี้  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอประกาศข้อมูลยืนยันสิทธิ์และส่งผลการตรวจร่างกาย โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ (MDX)  และโครงการผลิตแพทย์เพิ่มร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (MD02) ขอให้ผู้มีสิทธิ์ดำเนินการทุกขั้นตอน ตามกำหนดการดังนี้

– วันที่ 27 ธันวาคม 2566  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 

ผ่านระบบ https://admissions.kku.ac.th

– วันที่ 28 – 29 ธันวาคม  2566   ยืนยันสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย 

ทางผ่านระบบ https://kku.world/m9gdg (สามารถตรวจได้ทั้ง รพ.รัฐและ  รพ.เอกชน)

การเตรียมตัวก่อนตรวจร่างกาย ผู้มีสิทธิ์สอบไม่ต้อง งดน้ำ งดอาหาร และดื่มน้ำให้มาก

1. กรณี ประสงค์จะตรวจร่างกาย รพ.ศรีนครินทร์
– ตรวจได้ในวันที่ 12 มกราคม 2567 เท่านั้น ณ อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอนุสรณ์(สว.19 ) ชั้น 1
– ลงทะเบียนและเปิดสิทธิ์ก่อนการตรวจร่างกายล่วงหน้า 1 วัน ที่ Line ID : @662jbtjr หรือ walkin เปิดสิทธิ์ในวันตรวจที่เค้าเตอร์เวชระเบียน
– ภายหลังการตรวจเสร็จแล้วไม่ต้องรอรับผลการตรวจร่างกาย โดยผลการตรวจ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะรวบรวมและแจ้งให้ทราบภายหลัง โดยไม่ต้อง upload ผ่านระบบ

2. กรณี ประสงค์จะตรวจร่างกาย รพ.อื่นๆ (ตรวจนอกเหนือ รพ.ศรีนครินทร์) ให้ตรวจได้ตั้งวันที่ 29 ธันวาคม 2566 – 10 มกราคม 2567

และส่งผลตรวจ ภายในวันที่ 10 มกราคม 2567 ผ่านระบบ https://kku.world/rvaot

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการตรวจร่างกาย https://kku.world/ulchl

– งานเวชระเบียนและสถิติ / บริการเปิดสิทธิ์ โทร. 043-363103, 043-363551, 043-363729,043-363683
– ห้องตรวจร่างกาย สว.1 โทร. 043-366311-3
– ฝ่ายวิชาการ โทร. 043-363407

ขอให้ผู้มีสิทธิ์ติดตามข้อมูลในการดำเนินการเพิ่มเติมอย่างใกล้ชิดที่เว็บไชด์ ฝ่ายวิชาการ https://acad.md.kku.ac.th หากผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ไม่สามารถดำเนินการทุกขั้นตอนตามกำหนดการที่ประกาศไว้นี้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะถือว่าสละสิทธิ์ในครั้งนี้

วันที่ 29 ธันวาคม 2566 – 10 มกราคม 2567   เข้ารับการตรวจร่างกาย (รายละเอียดการตรวจร่างกายอยู่ด้านล่าง)