ตามที่ มหาวิหยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ (MDX) และโครงการผลิตแพทย์ เพิ่มร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (MD02) บัดนี้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอประกาศข้อมูลยืนยันสิทธิ์และส่งผลการตรวจร่างกาย โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ (MDX) และโครงการผลิตแพทย์เพิ่มร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (MD02) ขอให้ผู้มีสิทธิ์ดำเนินการทุกขั้นตอน ตามกำหนดการดังนี้

– วันที่ 27 ธันวาคม 2566  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 

ผ่านระบบ  https://admissions.kku.ac.th

– วันที่ 28 – 29 ธันวาคม  2566   ยืนยันสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย 
ทางผ่านระบบ https://kku.world/m9gdg  (สามารถตรวจได้ทั้ง รพ.รัฐและ  รพ.เอกชน)