กำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2566  รอบที่ 2 โควตา

โครงการโควตาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (001)
โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนกลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (
CPIRD-Inclusive)

โปรดอ่านรายละเอียดในไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้