ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1 Portfolio รายงานตัวนักศึกษาใหม่ออนไลน์
ผ่านทางเว็บไซต์ https://reg.kku.ac.th/ และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระหว่างวันที่ 16-20 กุมภาพันธ์ 2565