ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล

"แพทย์ต้นแบบโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทประจำปี พ.ศ.2566 (ด้านบริการ)" ได้แก่ นายแพทย์ฐาปนันท์ มหิศนันท์ ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 35

"แพทย์ต้นแบบโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทประจำปี พ.ศ.2566 (ด้านบริหาร)" ได้แก่ แพทย์หญิงธนิศรา ธิติศิริพงศ์ ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 38

ในโอกาสที่ได้รับรางวัลการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ครั้งที่ 21 #CPIRD2023  วันที่ 18 กันยายน 2566 ณ โรงแรมอัลวาเรซ และโรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์