อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  รายละเอียดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

โครงสร้างหลักสูตรเวชนิทัศน์

สาขาเวชนิทัศน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเราศึกษาเกี่ยวกับการผลิตสื่อทางการแพทย์และสื่อสร้างสรรค์ทั่วไปซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และศิลปะเข้าด้วยกันโดยมุ่งเน้นการนำไปใช้ด้านการแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพรวมถึงการสื่อสารข้อมูลด้านสุขภาพสำหรับบุคคลทั่วไป สาขาเวชนิทัศน์มีการเรียนการสอนแบ่งออกเป็น 5ศาสตร์สำคัญประกอบไปด้วย ศาสตร์ทางด้านศิลปกรรม ศาสตร์ทางด้านสื่อดิจิทัล ศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีศาสตร์ทางด้านนิเทศศาสตร์ และศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  รายละเอียดหลักสูตร สาขาเวชนิทัศน์