สนามสอบ TPAT1 (วิชาเฉพาะ กสพท) ประจำปี 2567 พร้อมแผนที่


  1. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คลิก
  2. โรงเรียนกัลยาณวัตร คลิก
  3. โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คลิก
  4. โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คลิก
  5. โรงเรียนขามแก่นนคร คลิก