การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์  ดังนั้น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงกำหนดคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกแต่ละรอบและแต่ละโครงการในการสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 ตามรายละเอียดต่อไปนี้ (สำหรับรายละเอียด ระเบียบการและกำหนดการในการดำเนินการให้ติดตามที่เว็บไซต์ TCAS 2566 หรือทางเว็บไซต์การรับบุคคลเข้าศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น https://admissions.kku.ac.th และทางเว็บไซต์ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ตามประกาศนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์
โทร. 043 363407, 043 363429, 043 363354
email : meded@kku.ac.th

ตารางกำหนดการการรับสมัคร