รายชื่อผู้สอบผ่าน ขั้นตอนที่ 2 (การสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย)  และมีสิทธิ์ยืนยันคัดกรองเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการรับรอบที่ 1(Portfolio) ปีการศึกษา 2565

ขอให้ผู้มีรายชื่อยืนยันคัดกรองในระบบ https://admissions.kku.ac.th/
ภายในวันที่ 17-18 มกราคม 2565