แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจสุขภาพร่างกาย ปีการศึกษา 2565

  • วันที่ 7-13 มกราคม 2565          ส่งผลการตรวจร่างกาย (รายละเอียดการตรวจร่างกายอยู่ด้านล่าง)
    การเตรียมตัวก่อนตรวจร่างกาย ผู้มีสิทธิ์สอบไม่ต้อง งดน้ำ งดอาหาร และดื่มน้ำให้มาก
    1. กรณี ผู้มีสิทธิ์สอบ ที่ประสงค์จะตรวจร่างกาย รพ.ศรีนครินทร์ ให้ตรวจได้ในวันที่ 7 มกราคม 2565 เท่านั้น ณ อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(สว.19 ) ชั้น 1
    ภายหลังการตรวจเสร็จแล้วไม่ต้องรอรับผลการตรวจร่างกาย โดยผลการตรวจ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะรวบรวมและแจ้งให้ทราบภายหลัง โดยผู้มีสิทธิ์สอบไม่ต้อง upload ผ่านระบบ
  • กรณีรพ.อื่นๆ (ตรวจนอกเหนือ รพ.ศรีนครินทร์) ให้ตรวจได้ในวันที่ 7-13 มกราคม 2565 และส่งผลตรวจผ่านระบบ https://kku.world/shcp8

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม     2021-12-30 แบบฟอร์มรายงานการตรวจสุขภาพร่างกาย