ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มข. จัดปฐมนิเทศรายวิชาส่งเสริมสมรรถนะ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6

Go to Top