การทำสัญญาการเป็นนักศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปี 2567 รอบที่ 1 Portfolio (MDX, MD02)

รายละเอียดการทำสัญญาการเป็นนักศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปี 2567
โครงการ MDX-1 , MDX-MHA , MDX-MDH และ MD02-1 , MD02-MHA , MD02-MDH
วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 รายละเอียดตามไฟล์แนบท้ายนี้

หมายเหตุ **กรณีผู้ปกครองจดทะเบียนสมรส ต้องมาทั้งสองคน ถ้าไม่ได้จดทะเบียนสมรส แม่ สามารถมาเซ็นเอกสารได้คนเดียวเท่านั้น**

1. เอกสารทุกอย่างให้นำเอกสารฉบับจริง หรือสำเนาที่เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการผู้ออกเอกสารนั้น รับรองว่าเป็นสำเนาอันถูกต้องมาแสดงด้วย

2. หากมีปัญหาข้อสงสัยในการทำสัญญา โปรดสอบถามได้ที่ โทร. (043) 363347 สอบถามในเรื่องการทำสัญญาฯ เท่านั้น  (วันและเวลาราชการ 08.30 น. – 16.30 น. เท่านั้น)

เอกสารดาวน์โหลด
อร์มสัญญานักศึกษาแพทย์

คำแนะนำการทำสัญญานักศึกษาแพทย์

กำหนดการรายงานตัวเข้าศึกษาและทำสัญญาฯ