• การรับบุคคลเข้าศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น : 
    Contact 095-6694704
Email :admissions@kku.ac.th
เว็บไซด์ : https://admissions.kku.ac.th/
 
  • การรับบุคคลเข้าศึกษา ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ 
Contact 043-363407  Email : meded@kku.ac.th
เว็บไซด์ : https://acad.md.kku.ac.th/