ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มข. จัดประชุมทบทวนมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)

Go to Top