ตามที่ มหาวิหยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ (MDX) และโครงการผลิตแพทย์ เพิ่มร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (MD02)   บัดนี้  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอประกาศข้อมูลยืนยันสิทธิ์และส่งผลการตรวจร่างกาย โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ (MDX)  และโครงการผลิตแพทย์เพิ่มร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (MD02) ขอให้ผู้มีสิทธิ์ดำเนินการทุกขั้นตอน ตามกำหนดการดังนี้

 • วันที่ 28 ธันวาคม 2565  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ผ่านระบบ https://admissions.kku.ac.th
 • วันที่ 29 ธันวาคม 2565 – 2 มกราคม 2566   ยืนยันสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย ทางผ่านระบบ https://forms.gle/1bM52aQJE2QewoiM9  (สามารถตรวจได้ทั้ง รพ.รัฐและ  รพ.เอกชน)
 • วันที่ 29 ธันวาคม 2565 – 5 มกราคม 2566   เข้ารับการตรวจร่างกาย (รายละเอียดการตรวจร่างกายอยู่ด้านล่าง) 
 • วันที่ 10-11 มกราคม 2566  ส่งผลการตรวจร่างกาย (รายละเอียดการตรวจร่างกายอยู่ด้านล่าง) 
  การเตรียมตัวก่อนตรวจร่างกาย ผู้มีสิทธิ์สอบไม่ต้อง งดน้ำ งดอาหาร และดื่มน้ำให้มาก 
  1. กรณี ประสงค์จะตรวจร่างกาย รพ.ศรีนครินทร์
  – ตรวจได้ในวันที่ 5 มกราคม 2566 เท่านั้น ณ อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอนุสรณ์(สว.19 ) ชั้น 1 
  – ลงทะเบียนและเปิดสิทธิ์ก่อนการตรวจร่างกายล่วงหน้า 1 วัน ที่ Line ID : @662jbtjr หรือ walkin เปิดสิทธิ์ในวันตรวจที่เค้าเตอร์เวชระเบียน
  – ภายหลังการตรวจเสร็จแล้วไม่ต้องรอรับผลการตรวจร่างกาย โดยผลการตรวจ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะรวบรวมและแจ้งให้ทราบภายหลัง โดยไม่ต้อง upload ผ่านระบบ
  2. กรณี ประสงค์จะตรวจร่างกาย รพ.อื่นๆ (ตรวจนอกเหนือ รพ.ศรีนครินทร์) ให้ตรวจได้ตั้งวันที่ 29 ธันวาคม 2565 และส่งผลตรวจ ภายในวันที่ 11 มกราคม 2566 ผ่านระบบ https://kku.world/gv0lg                              – 
 • วันที่  14 มกราคม 2566 (เวลา 08.30-13.00 น.) 

                       เนื่องจากสถานการณ์ในการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขอให้ผู้มีสิทธิ์ติดตามข้อมูลในการดำเนินการเพิ่มเติมอย่างใกล้ชิดที่เว็บไชด์ ฝ่ายวิชาการ https://acad.md.kku.ac.th หากผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ไม่สามารถดำเนินการทุกขั้นตอนตามกำหนดการที่ประกาศไว้นี้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะถือว่าสละสิทธิ์ในครั้งนี้