————————-

                      ตามที่ มหาวิหยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ (MDX) และโครงการผลิตแพทย์ เพิ่มร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (MD02) ตั้งแต่วันที่ 1-15 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมานั้น  บัดนี้  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้พิจารณารายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย   เรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ (MDX) จำนวน 139 คน และโครงการผลิตแพทย์เพิ่มร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (MD02) จำนวน 79 คน (ดังรายชื่อและรายละเอียดแนบท้าย) โดยขอให้ผู้มีสิทธิ์ดำเนินการทุกขั้นตอน ตามกำหนดการดังนี้

 • วันที่ 6-7 มกราคม 2565            ยืนยันสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย ทางผ่านระบบ  https://kku.world/p8y9v (สามารถตรวจได้ทั้ง รพ.รัฐและ  รพ.เอกชน)
 • วันที่ 7-13 มกราคม 2565          ส่งผลการตรวจร่างกาย (รายละเอียดการตรวจร่างกายอยู่ด้านล่าง) 
  การเตรียมตัวก่อนตรวจร่างกาย ผู้มีสิทธิ์สอบไม่ต้อง งดน้ำ งดอาหาร และดื่มน้ำให้มาก 
  1. กรณี ประสงค์จะตรวจร่างกาย รพ.ศรีนครินทร์
  – ตรวจได้ในวันที่ 7 มกราคม 2565 เท่านั้น ณ อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอนุสรณ์(สว.19 ) ชั้น 1 
  – ลงทะเบียนและเปิดสิทธิ์ก่อนการตรวจร่างกายล่วงหน้า 1 วัน ที่ Line ID : @662jbtjr หรือ walkinเปิดสิทธิ์ในวันตรวจที่เค้าเตอร์เวชระเบียน
  – ภายหลังการตรวจเสร็จแล้วไม่ต้องรอรับผลการตรวจร่างกาย โดยผลการตรวจ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะรวบรวมและแจ้งให้ทราบภายหลัง โดยไม่ต้อง upload ผ่านระบบ
  2. กรณี ประสงค์จะตรวจร่างกาย รพ.อื่นๆ (ตรวจนอกเหนือ รพ.ศรีนครินทร์) ให้ตรวจได้ในวันที่ 7-13 มกราคม 2565 และส่งผลตรวจ ภายในวันที่ 13 มกราคม 2565 ผ่านระบบ https://acad.md.kku.ac.th/submit-report-examination/
 • วันที่ 15 มกราคม 2565  (เวลา 08.30-16.30 น.) สอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์

                       เนื่องจากสถานการณ์ในการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขอให้ผู้มีสิทธิ์ติดตามข้อมูลในการดำเนินการเพิ่มเติมอย่างใกล้ชิดที่เว็บไชด์ ฝ่ายวิชาการ https://acad.md.kku.ac.th หากผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ไม่สามารถดำเนินการทุกขั้นตอนตามกำหนดการที่ประกาศไว้นี้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะถือว่าสละสิทธิ์ในครั้งนี้

ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์และการตรวจร่างกาย