โครงการ กสพท สอบสัมภาษณ์วันที่ 30 พ.ค. 66 เวลา 8.30 – 14.30 น. ที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เปลี่ยนจากเดิมวันที่ 29 พ.ค. 66) ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์โทร 043 36 3407 วันเวลาราชการกิจกรรมฝ่ายวิชาการการรับบุคคลเข้าศึกษา

ฝ่ายวิชาการ

คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
: เวลาทำการ 08.00-16.30 น.
: meded@kku.ac.th
: 043363407