• วันที่ 7-13 มกราคม 2565          ส่งผลการตรวจร่างกาย (รายละเอียดการตรวจร่างกายอยู่ด้านล่าง) 
    การเตรียมตัวก่อนตรวจร่างกาย ผู้มีสิทธิ์สอบไม่ต้อง งดน้ำ งดอาหาร และดื่มน้ำให้มาก 
    1. กรณี ผู้มีสิทธิ์สอบ ที่ประสงค์จะตรวจร่างกาย รพ.ศรีนครินทร์ ให้ตรวจได้ในวันที่ 7 มกราคม 2565 เท่านั้น ณ อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(สว.19 ) ชั้น 1 
    ภายหลังการตรวจเสร็จแล้วไม่ต้องรอรับผลการตรวจร่างกาย โดยผลการตรวจ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะรวบรวมและแจ้งให้ทราบภายหลัง โดยผู้มีสิทธิ์สอบไม่ต้อง upload ผ่านระบบ
    2. กรณี รพ.อื่นๆ (ตรวจนอกเหนือ รพ.ศรีนครินทร์) ให้ตรวจได้ในวันที่ 7-13 มกราคม 2565 และส่งผลตรวจ ผ่านระบบ https://kku.world/shcp8