คณะแพทยศาสตร์ มข. จัดปฐมนิเทศรับเข้าศึกษาหลักสูตร 2 ปริญญาและทำสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1

Go to Top